Ваше місто:
Переказ з картки на картку
Інтернет-Банкінг

Правила користування платіжною карткою

1. Платіжна картка, що випускається ПАТ "МТБ БАНК", є електронним платіжним засобом, що використовується для ініціювання переказу коштів  і  користування якою регулюється чинним законодавством України, правилами відповідних міжнародних платіжних систем (Mastercard та VISA International), Договором про надання та використання особистої  платіжної картки та надання послуг дистанційного банківського обслуговування, а також цими Правилами.

2. Платіжна картка є власністю Банку та надається в користування Держателю. Держателем є фізична особа, на ім'я якої випущена платіжна картка.

3. CVV2 (CardVerificationValue 2) – тризначний цифровий код, призначений для перевірки реквізитів картки при здійсненні операції у мережі Інтернет.

4. ПІН-код (персональний ідентифікаційний номер) - чотиризначне число, яке Держатель отримує одним із способів: у запечатаному ПІН-конверті під час видачі картки або PIN доставляється через електронні канали зв'язку. Держатель картки повинен знищувати всі повідомлення, в яких згадується його ПІН-код, негайно після ознайомлення зі змістом таких повідомлень.

5. Термін дії платіжної картки зазначений на лицьовому боці платіжної картки. Термін дії платіжної картки автоматично припиняється після закінчення останнього дня місяця року, зазначеного на лицьовому боці картки.

6. Держатель при отриманні платіжної картки повинен поставити особистий підпис на зворотному боці платіжної картки в присутності співробітників Банку, а також розписатися в одержанні платіжної картки та ПІН-Конверта.

7. Держатель не має права передавати платіжну картку в користування третім особам, а також розголошувати ПІН-код, номер картки, термін її дії та CVV2 код. Держатель картки не повинен зберігати ПІН-код разом із карткою, надписувати його на картці. Щоб уникнути технічного пошкодження картки необхідно оберігати її від електромагнітних, магнітних і теплових джерел (небезпеку для картки несуть: гаманець із магнітним замком, телевізор, акустичні колонки, магнітола, мобільний телефон тощо), а також від хімічних (контакт з агресивними хімічними речовинами) та механічних пошкоджень (дряпання, викривлення, забруднення поверхні картки).

8. Порядок забезпечення Банком та Держателем безпеки під час користування платіжною карткою передбачений умовами цього Договору та викладений в Інструкції, що розміщена на Сайті Банку та є обов’язковою для виконання Сторонами.

9. При користуванні платіжною карткою для оплати товарів і послуг Держатель перед тим, як підписати чек з POS-Термінала повинен перевірити, чи вірно зазначені сума і дата операції. Підписуючи цей документ, Держатель  визнає правильність зазначеної суми і тим самим дає вказівку Банку на списання грошей зі свого поточного рахунку. Держатель повинен отримати одну копію оформленого чека.

10. Підприємства, що приймають платіжні картки для оплати товарів або послуг,  мають право витребувати від Держателя платіжної картки пред'явлення паспорта або іншого документа, що засвідчує  особу Держателя, з метою ідентифікації його як законного Держателя платіжної картки.

11. Якщо товар повернуто або послуга не отримана в повному обсязі, працівник підприємства торгівлі/сервісу виписує поворотний рахунок (сreditvaucher) у розмірі повернутої суми. Ґрунтуючись на поворотному рахунку, Банк зараховує на поточний рахунок Держателя відповідну суму.

12. Держатель повинен зберігати  чеки та сліпи, що підтверджують факт здійснення операцій з використанням платіжної картки, до моменту відбиття відповідних операцій у щомісячній виписці.

13. Держатель може отримати готівку в пунктах видачі готівкових коштів і у банкоматах, в яких обслуговуються картки цієї платіжної системи. Наклейки на банкоматах з логотипами Visa свідчать про те, що в них можна одержати готівку з карток цих платіжних систем. Наклейки на банкоматах з логотипами EuroCard/Mastercard свідчать про те, що в них можна одержати готівку з карток цих платіжних систем. При отриманні готівки в банкоматах Держатель повинен звертати увагу на сторонні накладки в щілині для прийому карток. У разі виявлення таких накладок Держатель зобов'язаний, за можливості у найкоротший термін, інформувати про це Банк за телефонами:

14. Банк забезпечує проведення наступних операцій з платіжною карткою: поповнення рахунку в готівковій та безготівковій формі, у тому числі й третіми особами; видача готівкових грошових коштів у межах витратного ліміту та з урахуванням індивідуального ліміту; розрахунки, пов'язані з безготівковою оплатою товарів та послуг; переказ коштів з рахунку Держателя на інші рахунки Держателя у гривні; інші операції передбачені нормативно-правовими актами НБУ, максимальний строк їхнього виконання не може перевищувати 5 робочих днів. При поповненні рахунку готівкою та безготівковими коштами у валюті рахунку Банк зараховує кошти поповнення на рахунок протягом одного банківського дня від моменту отримання їх Банком.

       При проведенні операцій у термінальній мережі третіх банків сума проведеної операції за платіжною карткою Держателя блокується на рахунку (HOLD) до отримання підтвердження від банку - еквайра. Після отримання підтвердження від банку-еквайра сума операції списується з рахунку Держателя. У разі відсутності підтвердження від банку-еквайра протягом 30 днів сума операції (HOLD) розблокується і стає доступною Держателю. Сума блокування (HOLD) за рахунком Держателя може відрізнятися від суми операції за платіжною карткою відповідно до правил міжнародної платіжної системи.

15. Для здійснення операції безготівкової оплати товарів та послуг у мережі  Internet Держатель повинен ввести тип, номер і термін дії платіжної картки у відповідні поля запиту, а також іншу інформацію за потребою. При здійсненні операції з використанням технології 3-D Secure (VerifiedByVisa або MastercardSecureCode) для отримання одноразового цифрового паролю необхідною умовою для здійснення операції з платіжною карткою є надання Держателем інформації про номер мобільного телефону. У разі втрати / крадіжки мобільного телефону або зміни номера мобільного телефону, на який Банком направляються динамічні паролі, Держатель зобов'язується негайно інформувати Банк. Держатель отримує СМС-повідомлення з одноразовим цифровим паролем від номера  10943.

16. Реєстрація платіжної картки в технології 3-D Secure здійснюється Банком автоматично на номер телефону, який надав Держатель при оформленні платіжної картки. Якщо Держатель відмовляється від підключення до сервісу 3-D Secure, він несе повну відповідальність у разі виникнення несанкціонованих транзакцій, які виникли в результаті оплати, замовлення Держателем послуг і товарів за допомогою платіжної картки в мережі Internet. Для розрахунків в мережі Internet рекомендується використовувати виключно сайти, на яких розміщуються логотипи VerifiedByVisa або MastercardSecureCode.

17. Держатель здійснює операції з використанням платіжних карток з урахуванням особливостей, а саме:

18. Перелік дозволених операцій може бути змінено нормативно-правовими актами НБУ.

19. Контроль за рухом і цільовим використанням коштів за поточним  рахунком з використанням платіжної картки здійснюється Держателем відповідно до Договору та цих Правил, розміщених на Сайті Банку на дату здійснення операцій Держателем.

20. Банк за десять календарних днів до закінчення терміну дії платіжної картки повідомляє про це Держателя за допомогою відправки смс-повідомлення. Після закінчення терміну дії платіжну картку треба повернути до Банку.

21. У випадку пошкодження, втрати, вилучення платіжної картки або інших нештатних ситуацій при проведенні операції (збій у роботі банкомата, POS-терміналу тощо), Держатель зобов'язаний, за можливості у найкоротший термін, інформувати про це Банк за телефонами:

22. При втраті/крадіжці платіжної картки або якщо стало відомо про незаконне її використання, а також про факт(и) платіжних операцій, які Держатель не виконував, Держатель повинен проінформувати про це Банк для блокування рахунку та постановки платіжної картки у стоп-лист. Для постановки платіжної картки у стоп-лист, необхідно зателефонувати до Банку для ідентифікації вас як Держателя платіжної картки. Після дзвінка потрібно підтвердити усне звернення до Банку письмово, факсом (або надавши до банку заяву особисто) протягом п'яти банківських днів. 

23. Банк не несе відповідальності за стан рахунку Держателя у випадку втрати/крадіжки платіжної картки або незаконне її використання, а також за факт(и) платіжних операцій, які Держатель не виконував, якщо Держатель не сповістив про це Банк відповідно до п.21, 22 цих Правил.

24. Держатель платіжної картки повною мірою відповідає за всі операції з карткою до моменту повідомлення Банку про втрату/крадіжку платіжної картки, незаконне її використання або операції, які Держатель не виконував, і продовжує нести відповідальність протягом 10 днів  з моменту постановки платіжної картки в стоп-лист за операціями, здійсненими без авторизаційного запиту.

25. При виявленні платіжної картки, раніше заявленої як загубленої/украденої, Держатель зобов'язаний негайно сповістити про це Банк за телефонами:

26. Активація нової платіжної картки та зміна ПІН – коду

26.1. Платіжна картка, що отримана у відділенні Банку, повинна бути активована Співробітником Банку в присутності Держателя шляхом відправки смс-повідомлення з ПІН-кодом до картки на мобільний телефон Держателя. 

26.2. Платіжна картка VisaVirtuon не потребує активації. CVV-код для VisaVirtuon, необхідний для здійснення операцій в мережі Internet, відправляється Співробітником Банку в смс-повідомленні на мобільний телефон Держателя при оформлені цієї картки.

26.3. За власним бажанням Держатель може змінити ПІН-код, використовуючи банкомат. Для зміни ПІН-коду Держатель повинен:

26.4. У разі невідповідності повторно введеного нового ПІН-коду, банкомат повідомить про це та запропонує ввести новій ПІН-код ще раз. Повторити ще раз введення нового ПІН-коду;

26.5. На екрані з’явиться повідомлення про успішну зміну ПІН-коду;

26.6  За згодою Держателя та якщо на рахунку є достатньо коштів (не менше ніж вартість операції), буде проведена авторизація та зміна ПІН-коду;

26.7. Після завершення операції отримати чек з підтвердженням успішності операції та зазначенням суми списаної з рахунку комісії;

26.8. У разі відсутності на рахунку Держателя достатніх коштів, потрібних на здійснення операції зміни ПІН-коду, операція буде відмінена з видачею банкоматом чеку про відміну операції.

26.9. Не встановлюйте простий ПІН-код, такий як «1111», «4444», «0000».

27. Отримання готівки в пунктах видачі готівки банківських установ (касах банків)

27.1. Отримання готівки в пунктах видачі готівки банківських установ (касах банків) здійснюється з обов’язковим введенням ПІН-коду або з обов’язковим введенням ПІН-коду та наданням паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, відповідно до вимог чинного законодавства України;

27.2. Ідентифікація Держателя в касі здійснюється відповідно до встановлених вимог Банку та законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

27.3. Готівкові кошти видаються у національній валюті, за винятком випадків, коли рахунок відкрито в іноземній валюті. У такому випадку у відділенні Банку можливо отримати іноземну валюту (якщо інше не передбачене нормативно-правовими актами Національного банку України).

27.4. Співробітник Банку проводить платіжну картку через зчитувач магнітної смуги або зчитувач мікросхеми термінального обладнання і таким чином надсилає запит на авторизацію. За необхідності Держатель повинен ввести ПІН-код на термінальному обладнанні. Після отримання дозволу на проведення операції передає для підпису Держателю чеки (2 примірники), роздруковані термінальним обладнанням.

27.5. Держатель підписує чеки після перевірки правильності зазначеної в них інформації.

27.6. Співробітник Банку звіряє підпис Держателя на чеках з підписом на платіжній картці та повертає її Держателю.

27.7. Держатель отримує гроші у касі Банку, та один з примірників чека з підписом касира Банку.

27.8. Співробітник Банку видає Держателю готівку у відповідності з чинним законодавством, у межах залишку на рахунку.

27.9. Видача готівки за платіжною карткою через банківські установи (каси) інших банків у межах України здійснюється виключно у гривнях.

28. Отримання готівки через банкомати

28.1. Для отримання готівки через банкомат Держатель повинен:

28.2. Коли необхідно отримати більшу суму, ніж це максимально можливо (технічні обмеження банкомата на видачу певної кількості купюр), після закінчення операції з видачі готівки потрібно повторити її з початку.

28.3. Для отримання інформації про залишок на рахунку потрібно натиснути кнопку, яка розташована напроти надпису "Залишок на рахунку", банкомат видає чек, де буде вказаний залишок на рахунку, або повідомить про залишок на екрані банкомату.

29. Проблеми, які можуть виникнути при знятті готівки в банкоматі:

29.1. Платіжна картка може бути вилучена банкоматом у наступних випадках:

29.2. У випадку помилкової видачі готівки Держатель повинен звернутись у найближче відділення Банку, оформити заяву, в якій визначити обставини проведення операції. Після проведення розслідування та чергової інкасації банкомата, стан рахунку Держателя буде приведений у відповідність з фактичними операціями (кошти на рахунку буде поповнено на недоотриману суму або зменшено на отриманий у банкомату надлишок коштів).

29.3. У разі виникнення проблем, пов'язаних з роботою банкомата, наданням невірних купюр, вилученням ПК необхідно звертатися за телефоном 0-800-500-255.

30. Розрахунок за товари та послуги з використанням платіжної картки

30.1. При здійсненні операції оплати товарів, робіт та послуг з використанням платіжної картки Держатель повинен перевірити чек (сліп), який йому надається, заздалегідь перевіривши, що в даному документі правильно вказано маскований номер платіжної картки, суму та дату операції, та підписати його (у разі наявності місця для підпису клієнта у чеку (сліпі) або, якщо це передбачено налаштуваннями Платіжного терміналу або банком-еквайром, Держатель повинен ввести ПІН-код на термінальному обладнанні.

30.2. Якщо Платіжний термінал і платіжна картка підтримують технологію безконтактної оплати VisapayWave або MasterCardContactless, операцію оплати товарів, робіт та послуг можна здійснити без передачі платіжної картки касиру шляхом піднесення платіжної картки до Платіжного терміналу.  Залежно від суми операція може бути проведена як без вводу ПІН-коду (у разі, якщо це передбачено налаштуваннями Платіжного терміналу або банком-еквайром), так і з необхідністю такого вводу (у тому числі, якщо сума операції перевищує ліміт, встановлений платіжними системами). При списанні з рахунку коштів у сумі, що не потребує вводу ПІН-коду, Банк залишає за собою право не приймати жодних претензій від Держателя. Держатель має право оскаржувати спірні операції з використанням платіжної картки в порядку, передбаченому Договором.

30.3. Банк не несе відповідальність за наявність (відсутність) можливості введення ПІН-коду на термінальному обладнанні при здійсненні операції оплати товарів, робіт та послуг з використанням платіжної картки.

30.4. Якщо товар повернуто або послуга не отримана в повному обсязі, Держатель самостійно повинен звернутися до торгової точки, де був придбаний товар/надана послуга.

30.5. Повертаючи кошти Держателю, підприємство торгівлі (послуг) здійснює операцію «Відміна операції» шляхом використання платіжної картки, за якою була проведена ця операція, у POS-терміналі та видає Держателю зворотний (кредитовий) чек POS-терміналу (СЛІП) на суму повернення.

30.6. Повернення коштів можливе виключно на картковий рахунок в безготівковій формі.

30.7. У разі, якщо кошти не були зараховані на платіжну картку Держателя протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів по платіжній картці Visa та/або 30 (тридцяти) календарних днів по платіжній картці MasterCard, Держатель має звернутися до Банку та написати заяву на спірну транзакцію.

31. Оплата послуг готелю за допомогою платіжної картки

31.1. По факту приїзду в готель Держателя, його можуть попросити пред’явити свою платіжну картку уповноваженому співробітнику готелю для проведення попередньої авторизації. Авторизація проводиться на приблизно розраховану суму вартості послуг готелю, виходячи з розцінок готелю. У результаті проведеної авторизації відбувається блокування цієї суми.

31.2. При виїзді з готелю Держатель пред’являє свою платіжну картку уповноваженому співробітнику готелю для проведення остаточного розрахунку. При цьому Держатель повинен ОБОВ’ЯЗКОВО нагадати відповідному співробітнику, що авторизація за його платіжною карткою вже проводилась та попередньо розрахована сума вартості послуг готелю вже заблокована.

31.3. Співробітник готелю зобов’язаний надати Держателю сліп (квитанцію) для підпису, що підтверджує вірність вартості послуг готелю.

31.4. Якщо остаточно розрахована сума вартості послуг готелю виявилася більшою, ніж сума, заблокована попередньо, на різницю між ними може проводитися додаткова авторизація.

31.5. Якщо Держатель заборгував готелю, з його рахунку буде списуватися відповідна сума після виїзду Держателя з готелю.

32. Умови для блокування Банком платіжної картки

32.1. Банк відповідно до Договору залишає за собою право, з метою попередження несанкціонованих операцій з боку Держателя, призупинити дію платіжної картки в наступних випадках:

32.2. Розблокування здійснюється після звернення Держателя до Банку і підтвердження ним витрат по ПК, які були визначені програмами як ризикові.

33. Втрата ПІН-коду або платіжної картки

33.1. Якщо Держатель загубив або не може пригадати ПІН-код, необхідно звернутися до відділення Банку для його відновлення. Відновлення ПІН-коду здійснюється співробітником Банку шляхом відправлення на мобільний телефон смс-повідомлення з новим ПІН-кодом, який буде згенерований випадковим чином;

33.2. У разі пошкодження платіжної картки:

33.3. При переоформленні платіжної картки Банком Держатель:

34. Порядок розгляду спорів

34.1. Держатель має право, у разі незгоди, опротестувати операцію, зроблену із застосуванням платіжних карток, емітованих у рамках Договору, а також недозволені або некоректно виконані платіжні операції.

34.2. Для опротестування операції клієнт повинен звернутися до відділення Банку та заповнити заяву про спірну транзакцію встановленого зразка.

34.3. До розгляду приймаються заяви про операції, за якими було проведено фактичне списання коштів з карткового рахунку Держателя, але не пізніше 120 днів від дня проведення авторизації по цій операції. Банк повинен повернути кошти на картковий рахунок Держателя або дати письмову відповідь, у разі коректності проведення операції, не пізніше 30 днів з моменту реєстрації заяви про спірну транзакцію. Період відповіді/ повернення коштів може бути збільшений до 60 днів, по спірній транзакції, яка була проведена поза мережею Банку.

34.4. У разі встановлення коректності проведення операції з карткового рахунку Держателя буде утримана комісія відповідно до Тарифів Банку за опротестування непідтвердженої операції.

34.5. У разі передачі претензії Держателя на розгляд до Арбітражного комітету платіжної системи, Банк повинен повідомити Держателя про процедуру розгляду та додаткові комісії, які можуть бути стягнені з Держателя у разі програшу претензії.

34.6. У випадку проведення платіжних операцій із введенням ПІН-коду, якщо було правильно введено ПІН-код (у межах будь-якої з трьох спроб поспіль) вважається, що платіжна операція була здійснена держателем, крім випадків, якщо не буде доведено інше.

34.7. Якщо операції не можуть бути спростовані, а у випадку їхнього спростування Банк має право залишати таку заяву Держателя без розгляду у випадку, якщо такі операції було здійснено внаслідок будь-якої з наступних дій/бездіяльності Держателя:

34.8. Держатель відповідає за всі операції з платіжною карткою та заборгованість за картковим рахунком упродовж строку дії Договору, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати закриття карткового рахунку та повернення до Банку всіх платіжних карток, у тому числі додаткових;

34.9. Держатель повідомлений про те, що стосовно деяких операцій можуть застосовуватися обмеження (за типом та сумою операцій), встановлені законодавчими та нормативно-правовими актами, внутрішніми документами Банку, інших банків та/чи систем Visa або MasterCard, через які ці операції здійснюються.

Точне виконання цих правил позбавить Вас проблем і неприємностей та забезпечить безпеку Ваших коштів на поточному рахунку. Якщо у Вас є якісь сумніви у правильності Ваших дій або нез’ясовані питання, ми завжди готові надати Вам допомогу. Наші телефони:

- (0482) 305-905,

- 0-800-500-255 (безкоштовно),

- (044) 290-93-10,

- 0-800-50-555-50 (безкоштовно).

Цей Сайт використовує файли cookies для більш зручної роботи користувачів з ним. Сайт може запитувати вашу геопозіцію з метою відповідності політиці правовласників по поширенню контенту на певних територіях. Продовжуючи будь-яке подальше використання Сайту та/або сервісів Сайту, Ви погоджуєтеся з цим.

Прийняти